LOGOWANIE
REGULAMIN serwisu s24.porcelainzone.com
I. ZASADY OGÓLNE

1. Serwis internetowy s24.porcelainzone.com jest ogólnie dostępną platformą informacyjną, skierowaną głównie do miłośników ceramiki i porcelany, hobbystów, kolekcjonerów oraz osób, firm i instytucji zajmujących się tą tematyką profesjonalnie.
2. Z serwisu może korzystać każdy, bez względu na jego osobowość prawną, status społeczny, pochodzenie czy narodowość.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z zasobów serwisu s24.porcelainzone.com , w tym także płatnych usług świadczonych na rzecz Użytkowników serwisu za pośrednictwem witryny internetowej o adresie: http://www.s24.porcelainzone.com .
4. Poprzez Regulamin rozumiemy zasady spisane na poniższej stronie oraz na stronach, do których odnośniki znajdują się w treści poniżej.
5. Aby korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu s24.porcelainzone.com należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

II. DEFINICJE I POJĘCIA

s24.porcelainzone.com - ogólnie dostępny serwis internetowy z bazą on-line sygnatur na porcelanie oraz możliwością prezentacji wizytówek branżowych osób, firm i instytucji, a także ogłoszeń typu: kupię / sprzedam / zamienię.

Rejestracja - proces polegający na podaniu danych osobowych i kontaktowych za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie serwisu s24.porcelainzone.com poprzez wypełnienie właściwych pól lub zaznaczenie opcji.

Użytkownik zarejestrowany - każda osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy regulamin i dokonała procesu rejestracji w serwisie s24.porcelainzone.com.

Użytkownik niezarejestrowany - każda osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z zasobów serwisu s24.porcelainzone.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik - pod tym pojęciem rozumie się obie wymienione wyżej grupy korzystających z serwisu s24.porcelainzone.com.

Konto - profil Użytkownika w serwisie s24.porcelainzone.com umożliwiający mu dostęp do jego danych osobowych oraz innych informacji związanych z korzystaniem z zasobów serwisu s24.porcelainzone.com.

Baza - baza sygnatur na porcelanie opublikowana w zasobach serwisu s24.porcelainzone.com dostępna on-line dla Zarejestrowanych Użytkowników.

Forum - dział serwisu, w którym każdy zarejestrowany użytkownik może zamieszczać własne posty o charakterze niekomercyjnym, dzielić się posiadaną wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami z innymi użytkownikami, a także prosić o pomoc i wyjaśnienie różnych zagadnień z zakresu kolekcjonowania porcelany, itp.

III. RODZAJE USŁUG świadczonych przez serwis s24.porcelainzone.com

1. Baza - dostęp do bazy danych sygnatur na porcelanie dla Zarejestrowanych użytkowników, pozwalający na przeglądanie zawartości bazy oraz wyszukiwanie sygnatur według określonych kryteriów. Dostęp do bazy jest bezpłatny.

2. Artykuły - możliwość publikowania przez Zarejestrowanych użytkowników artykułów o szeroko rozumianej tematyce związanej z porcelaną, sztuką i pokrewnej. Funkcjonalność udostępniana jest bezpłatnie.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA z serwisu s24.porcelainzone.com

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w serwisie s24.porcelainzone.com jest dysponowanie kontem poczty elektronicznej oraz przeprowadzenie prawidłowej rejestracji w serwisie.
2. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej z zastrzeżeniem, że z płatnych funkcjonalności serwisu może korzystać jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej - posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań.
3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz do aktualizowania ich w przypadku zmiany. Serwis s24.porcelainzone.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
4. W procesie rejestracji w serwisie Użytkownik podaje wybrany przez siebie „login” służący do jego identyfikacji w serwisie s24.porcelainzone.com oraz hasło umożliwiające mu dostęp do utworzonego przez siebie konta użytkownika. Login i hasło muszą zawierać co najmniej 6 i nie więcej niż 15 znaków: litery i cyfry z zakresu: a-z, A-Z, 0-9.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania swojego loginu i hasła w tajemnicy i nie udostępniania ich osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi i osobom trzecim przy użyciu jego loginu i hasła dostępowego.
6. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do:
- przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
- poszanowania prawa polskiego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych,
- nienaruszania dóbr osobistych innych osób,
- używania funkcjonalności serwisu s24.porcelainzone.com w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
7. Każdy użytkownik ma prawo do zarejestrowania jednego konta w serwisie s24.porcelainzone.com

V. REJESTRACJA

1. W procesie rejestracji w serwisie s24.porcelainzone.com Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
a. dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej, płeć, rok urodzenia, województwo zamieszkania, wykształcenie,
b. dane nieobowiązkowe: nazwę i adres siedziby (w przypadku firm i instytucji) lub imię i nazwisko oraz zamieszkania, numery telefonów kontaktowych.
2. Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w serwisie s24.porcelainzone.com może wymagać podania dodatkowych danych osobowych, w szczególności nazwy lub imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Użytkownika.
3. Poprzez rejestrację w serwisie s24.porcelainzone.com jego Użytkownik wyraża zgodę na:
a. gromadzenie, utrwalanie, przetwarzanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis s24.porcelainzone.com w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym regulaminem,
b. gromadzenie, utrwalanie, przetwarzanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis s24.porcelainzone.com w celach marketingowych i statystycznych,
c. przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez serwis (serwis s24.porcelainzone.com może używać zagranicznych serwerów),
4. Poprzez rejestrację w serwisie s24.porcelainzone.com Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych LAB-49 Grzybowski Daniel z siedzibą w Częstochowie przy ul. Romera 13/73, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu s24.porcelainzone.com i Polityką Ochrony Prywatności.
5. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od LAB-49 Grzybowski Daniel oraz partnerów serwisu s24.porcelainzone.com informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu s24.porcelainzone.com o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

VI. KOMENTARZE I OCENA SERWISU

1. Każdy Użytkownik serwisu s24.porcelainzone.com ma prawo do publikowania w serwisie dowolnej liczby komentarzy w celu wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących funkcjonowania serwisu , sposobu prezentacji treści, itp.
2. Komentarze wystawione przez Zarejestrowanego użytkownika będą widoczne w zakładce: MOJE KONTO / komentarze i nie będzie możliwe usunięcie ich przez Użytkownika.
3. Każdy wystawiony komentarz podlega moderacji.
4. Zabrania się w komentarzach umieszczania słów i zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste osób trzecich, uczucia religijne, jak również o charakterze rasistowskim, seksistowskim itp.
5. Zabrania się w treści komentarzy zamieszczania słów i zwrotów o charakterze reklamowym, odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych, jak również kodu w jakimkolwiek języku programowania.
6. Komentarze łamiące powyższe zasady będą usuwane.
7. Każdy Użytkownik może dokonać oceny serwisu s24.porcelainzone.com poprzez wystawienie oceny i przydzielenie odpowiadającej jej ilości gwiazdek.
8. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może zmienić ocenę serwisu w dowolnej chwili. Taka opcja udostępniona jest w zakładce MOJE KONTO / komentarze.

VII. PUBLIKOWANIE ARTYKUŁÓW

1. Własny artykuł w dziale Artykuły może opublikować każdy zarejestrowany użytkownik serwisu s24.porcelainzone.com .
2. Treść artykułu nie może zawierać zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgaryzmów, o charakterze rasistowskim lub seksistowskim itp.
3. W treści artykułu użytkownik nie może używać zwrotów o charakterze reklamowym.
4. W treści artykułu użytkownik nie może podawać danych teleadresowych, w tym adresów e-mail i www prowadzących do stron zewnętrznych.
5. Użytkownik ma prawo do podpisania artykułu własnym imieniem i nazwiskiem bez podawania danych teleadresowych poza adresem własnej poczty e-mail.
6. W przypadku dołączania do artykułu zdjęć, użytkownik musi posiadać do nich prawa autorskie lub zgodę autora na ich publikację w serwisie s24.porcelainzone.com .
7. Autor artykułu zobowiązuje się do dostarczenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zamieszczonych treści i zdjęć (lub zgodę właścicieli tych praw) na prośbę redakcji serwisu s24.porcelainzone.com (taka sytuacja może zaistnieć tylko w przypadku jeśli osoba trzecia zgłosi posiadanie wyłącznych praw autorskich do treści lub zdjęć zamieszczonych w artykule).
8. Złamanie powyższych zasad może skutkować usunięciem artykułu, a także zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika.
9. Wszystkie artykuły publikowane przez użytkowników podlegają moderacji i wymagają akceptacji uprawnionego przedstawiciela serwisu s24.porcelainzone.com przed jego ukazaniem się na stronach serwisu.
10. Redakcja serwisu s24.porcelainzone.com nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych artykułów przez użytkowników.

VIII. FORUM

1. Uczestniczyć w Forum może każdy zarejestrowany użytkownik serwisu s24.porcelainzone.com .
2. Treść postów nie może zawierać zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgaryzmów, o charakterze rasistowskim lub seksistowskim itp.
3. W treści postu użytkownik nie może używać zwrotów o charakterze reklamowym lub komercyjnym.
4. Użytkownik ma prawo do podpisania postu własnym imieniem i nazwiskiem bez podawania danych teleadresowych poza adresem własnej poczty e-mail.
5. W przypadku dołączania do postu zdjęć, użytkownik musi posiadać do nich prawa autorskie lub zgodę autora na ich publikację w forum serwisu s24.porcelainzone.com .
6. Autor postu zobowiązuje się do dostarczenia pisemnego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zamieszczonych treści i zdjęć (lub zgodę właścicieli tych praw) na prośbę redakcji serwisu s24.porcelainzone.com (taka sytuacja może zaistnieć tylko w przypadku jeśli osoba trzecia zgłosi posiadanie wyłącznych praw autorskich do treści lub zdjęć zamieszczonych w poście).
7. Złamanie powyższych zasad może skutkować usunięciem postu, a także zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika forum i serwisu sygnatury24 pl.
8. Wszystkie posty publikowane przez użytkowników podlegają moderacji uprawnionego przedstawiciela serwisu s24.porcelainzone.com.
9. Redakcja serwisu s24.porcelainzone.com nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych postów przez użytkowników Forum.

IX. WIZYTÓWKI ( funkcjonalność obecnie niedostępna )

1. Wizytówki może opublikować każdy Zarejestrowany użytkownik serwisu s24.porcelainzone.com.
2. Każdy Użytkownik może opublikować dowolną ilość wizytówek.
3. Publikacja wizytówki w formie podstawowej jest bezpłatna i jeśli nie obejmuje płatnych opcji, zostanie opublikowana automatycznie.
4. W przypadku wybrania przez użytkownika dodatkowych opcji płatnych, wizytówka zostanie uaktywniona po wniesieniu przez 5. Każda opublikowana wizytówka widoczna będzie w zakładce MOJE KONTO / wizytówki, gdzie Użytkownik może dokonywać jej edycji lub ją usunąć.
6. Należności za emisję opcji dodatkowych widoczne będą w zakładce MOJE KONTO / płatności.
7. Faktura za wykupione usługi dostępna będzie w zakładce MOJE KONTO / płatności (w formacie .pdf) po zaznaczeniu właściwej opcji w sekcji "Faktura" podczas tworzenia nowej wizytówki przez Użytkownika.
8. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć opublikowaną wizytówkę (koszt opłat za niewykorzystany czas emisji opcji dodatkowych nie będzie zwracany).
9. Po zakończeniu okresu emisji wizytówki, użytkownik może ją aktywować ponownie.
10. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w treści wizytówki.
11. Treść wizytówki nie może zawierać zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgaryzmów, o charakterze rasistowskim, seksistowskim itp.
12. W treści wizytówki użytkownik nie może używać zwrotów reklamujących nazwy lub marki inne niż własne, a treść opisu aktywności ma mieć charakter informacyjny o działalności i ofercie użytkownika oraz i być powiązana z kategorią, w której będzie publikowana.
13. W treści wizytówki użytkownik nie może podawać danych osobowych i teleadresowych, w tym adresów e-mail i stron www innych niż własne.
14. Dołączone do wizytówki zdjęcia nie mogą przedstawiać nazw firm i marek innych niż własne.
15. Stosowanie kryptoreklamy w treści wizytówki może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika (w takim przypadku koszty wykupionych usług przez użytkownika nie będą zwracane).
16. Złamanie powyższych zasad może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika (w takim przypadku koszty wykupionych usług przez użytkownika nie będą zwracane).

X. OPŁATY

1. Tytułem świadczenia płatnych usług Użytkownik wnosi opłaty w wysokości i w sposób wskazany w cenniku usług stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Serwis s24.porcelainzone.com może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony.
3. Wprowadzenie rabatów, zniżek, upustów i promocji nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Opłaty za usługi świadczone przez serwis s24.porcelainzone.com winny być wniesione najpóźniej w terminie 14 dni od daty zamówienia usługi (wypełnienia formularza). Termin ten nie może ulec przedłużeniu.
5. Opłaty za usługi świadczone przez serwis s24.porcelainzone.com mogą być wnoszone przez Użytkowników w następujący sposób:
  a. przez ePrzelew, dla klientów banków, które obsługują tego rodzaju usługę,
  b. kartą płatniczą pozwalającą na płatności w internecie,
  c. przelewem lub wpłatą gotówkową,
  d. za pomocą SMS.
6. Na wniosek Usługobiorcy serwis s24.porcelainzone.com wystawia fakturę tytułem świadczonej usługi w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Faktura może być wystawiona w jeden ze wskazanych sposobów:
  a. faktura papierowa, odpłatnie wysyłana na zamówienie Użytkownika,
  b. faktura do pobrania w formacie .pdf, nieodpłatnie, po zalogowaniu, w zakładce MOJE KONTO / płatności.
7. Po wniesieniu opłaty za świadczenie Usługi, Użytkownik nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty.

XI. REZYGNACJA Z USŁUG I LIKWIDACJA / USUNIĘCIE KONTA

1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze świadczonych odpłatnie przez serwis s24.porcelainzone.com na rzecz Użytkownika usług, w dowolnej chwili - w takim przypadku, koszt usług za niewykorzystany czas ich świadczenia nie podlega zwrotowi.
2. Użytkownik ma prawo do likwidacji swojego konta w serwisie s24.porcelainzone.com w dowolnej chwili. Stosowna opcja znajduje się w zakładce MOJE KONTO / mój profil. Jeżeli w chwili likwidacji swojego konta, Użytkownik korzystał z odpłatnie świadczonych przez serwis s24.porcelainzone.com usług na jego rzecz, koszt usług za niewykorzystany czas ich świadczenia nie podlega zwrotowi.
3. Serwis s24.porcelainzone.com może odmówić rejestracji Użytkownikowi, a także zawiesić bądź usunąć jego Konto z serwisu bez podania przyczyn, jeżeli:
  a. cel rejestracji jest w sposób oczywisty sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, kulturą prowadzenia biznesu, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Serwis s24.porcelainzone.com powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź usunięcia z serwisu Konta Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
5. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika bądź zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownik może się odwołać w sposób wskazany w informacji o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Serwis powinien odnieść się do odwołania Użytkownika w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia odwołania. Jeśli serwis nie udzieli odpowiedzi w ciągu 7 dni przyjmuje się, że decyzja została cofnięta, a pełna funkcjonalność Konta przywrócona. Decyzja odmowna jest ostateczna i odwołanie do serwisu s24.porcelainzone.com od takiej decyzji nie przysługuje.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU s24.porcelainzone.com

1. Serwis s24.porcelainzone.com nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Użytkownikami serwisu.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie.
4. Użytkownikom serwisu s24.porcelainzone.com nie przysługują wobec LAB-49 Grzybowski Daniel roszczenia z tytułu przerw w działaniu serwisu.
5. Serwis s24.porcelainzone.com nie odpowiada za błędne lub nierzetelne informacje podane przez Użytkowników.
6. Serwis nie odpowiada za błędnie usunięte Wizytówki lub Konta przez Użytkowników.
7. Serwis s24.porcelainzone.com nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania publikowanych w nim treści przez Użytkowników.

XIII. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia Usług przez serwis s24.porcelainzone.com drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie i wybierając odpowiedniego adresata.
2. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać:
  a. nazwę i numer Usługi / Zamówienia,
  b. termin nieprawidłowego działania Usługi,
  c. dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (przynajmniej login),
  d. termin i formę dokonania płatności, jeśli reklamacja dotyczy usługi świadczonej odpłatnie,
  e. uzasadnienie reklamacji.
4. Serwis s24.porcelainzone.com rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
5. Serwis s24.porcelainzone.com nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia i inne utrudnienia w funkcjonowaniu serwisu powstałe wskutek działania siły wyższej oraz innych osób.

XIV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Serwis s24.porcelainzone.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie organizator powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.
2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez stosowną informację w serwisie przy logowaniu, zamieszczenie informacji w zakładce Aktualności lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
3. Brak odmowy wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza akceptację zmian Regulaminu. Odmowę akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może złożyć w serwisie w formie wiadomości e-mail przesłanej do Administratora serwisu za pośrednictwem formularza w zakładce Kontakt lub poprzez usunięcie swojego konta z serwisu.
4. W przypadku odmowy akceptacji zmian Regulaminu i usunięcia Konta, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany czas świadczonych na rzecz Użytkownika usług przez serwis s24.porcelainzone.com.

XV. ZAŁĄCZNIKI